Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Huli Ka Lima I Lalo A Kaomi I Ke Pihi

Liana Wong

Abstract


Hō‘ulu‘ulu ‘Ōlelo Pōkole

 

Aia ke ola hou ‘ana o kahi ‘ōlelo nawaliwali a hō‘ano hou ‘ia ma kona mau ‘ao‘ao a pau. A ‘o ka ‘ōlelo Hawai‘i kekahi. Aia a hō ‘ano hou ‘ia ka ‘ōlelo, a laila, hiki ke kūkākūkā‘ia nā ‘ano kumuhana like ‘ole, pau pū me nā kumuhana noi‘i a ka po’e na’auao o ka honua nei. Pēlā e lako ai ka ‘ōlelo Hawai‘i i nā ‘ōlelo a me nā loina ‘ōlelo e pono ai ke kākau a wala’au paha ma nā wahi a pau. Aia ka pono o ke kaiaulu ‘ōlelo i ka haku ‘ana i mau loina hou. ‘O ia ihola ka hana e laha ai nā pō’aiapili o ka ‘ōlelo, a ‘o ia ihola ka mea e māhuahua ai nā kānaka walewaha ma loko o ia mau pō’aiapili. He mea nui ko‘iko‘i ke kākau ‘ana i nā hō’ike papahana noi‘i ma ka ‘ōlelo Hawai‘i, no ka mea, he wahi ia i kapu ma mua no ka ‘ōlelo haole wale nō. I komo loa aku auane‘i ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ia wahi, e pi‘i no kona kulana

hanohano a like a like me ka ‘ōlelo haole, a e helu ‘ia ho’i ma nā ‘ōlelo mana o ka honua nei. Aia ma loko o nēia pepa kekahi mau hō‘ike no ka waiwai o ke kākau ‘ana i pepa nui ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. E huli ka lima i lalo a kaomi i ke pihi!


Full Text:

PDF


Print ISSN 1177-1801 Online ISSN 1174-1740