Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

A Kau Aku i nā Mamo

Kekeha Solis

Abstract


Ka ‘Mo‘olelo i Ho‘opōkole ‘ia: He mea nui ka ‘ōlelo no‘eau ma ka ho‘ōla hou ‘ana i

kō kōkou ‘ōlelo aloha a me ka hana, ‘oiai, no ka hapanui o kōkou, ‘o ka ‘ōlelo haole ka mea ‘a‘ai i ka no‘ono‘o kanaka, a i kekahi manawa, ‘o ia ka ‘ōlelo i hōnai ‘ia ai kekahi mai ka wō e huli ana ke alo i luna, a ka wō kanaka makua. He mea paha ka ‘ōlelo no‘eau e pau ai ia ‘a‘ai ‘ana a e pa‘a ai ho‘i ka ‘ike a me ke ‘ano no‘ono‘o‘ana o ko kōkou mau kupuna. He nui nō waihona i piha i no ‘ōlelo nō‘eau mai no kūpuna mai, he nui na‘e ka hana koe. Ma kēia pepa nei, e kama‘ilio ‘ia ka ho‘omōhelehele ‘ana i ia mea he ‘ōlelo no‘eau, he hana maika‘i paha ia, a he hana wōhi pūniu paha, akō, he kōkua nō na‘e ma ka ho‘ōla hou ‘ana i ka ‘ōlelo.


Full Text:

PDF


Print ISSN 1177-1801 Online ISSN 1174-1740